Stanovy
   Autoklubu Opava
 
 
   Opava, září 2013 
 
   Schváleno schůzí přípravného výboru 9. září 2013 
    
 
 
   Článek 1 - Název organizace, působnost, sídlo a symboly
 
 
   Název organizace
   Autoklub Opava  
  
   Autoklub Opava je samostatným, suverénním a dobrovolným občanským sdružením 
 
   zájemců o motorismus a činnost v klubu.
      
   Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým, občanským sdružením , vzniklým       
 
   podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je            
 
   právnickou osobou podle českého práva
 
   Autoklub Opava rozvíjí svoji činnost na základě rovnoprávného postavení svých členů. 
 
  Ve své činnosti je vázán zákonnými předpisy a vlastními organizačními normami.
 
 Sídlo Autoklubu Opava je na adrese: Haškova 2348/2, Opava 74601.
  
 Oficiální symboly: 
      
      Název: Autoklub Opava
    
    
 
    Článek 2 - Předmět a cíl činnosti Autoklubu Opava
 
 
 Rozvoj motorismu jako celku s přihlédnutím k ochraně životního prostředí. 
 
 Podpora a obhajoba zájmů motoristů, motoristických sportů a rozvoj mototuristiky.
  
 Zajištění osvětového vzdělávání řidičů motorových vozidel školením s ohledem na růst 
 
 bezpečnosti silničního provozu.
 
 Spolupráce při pořádání sportovních akcí
  
Navazování kontaktů s dalšími motoristickými kluby v ČR i v zahraničí a rozvoj spolupráce 
 
s nimi.                     
 
 
 
Článek 3 - Členství, členské příspěvky
 
 
Členem Autoklubu Opava může být každá fyzická osoba. Členství zakládá podáním přihlášky 
 
a zaplacením členského příspěvku. Přijetí člena schvaluje výbor Autoklubu Opava.
 
Členství v Autoklubu Opava může být: 
 
individuální přímé
 
čestné
 
Věková hranice pro individuální členství je: 
 
děti a mládež – do 18 let
 
dospělí – nad 18 let, do 60 let věku
 
senioři nad 60 let věku   
 
 
Věková hranice platí po celý kalendářní rok, ve kterém byla dosažena. 
 
Členství zaniká: 
 
vystoupením člena, které musí mít písemnou formu
 
nezaplacením ročního členského příspěvku ve stanovené výši nejpozději do 3 měsíců 
 
po době splatnosti
 
vyloučením člena pro neplnění povinností uložených článkem 4, větou pátou těchto stanov,
 
úmrtím člena,
 
zánikem Autoklubu Opava.
 
O vyloučení člena podle čl. 4, věty 5 rozhoduje výbor Autoklubu Opava.
 
Výše ročního členského příspěvku pro členství v Autoklubu Opava činí 300,- Kč 
 
a částka je poukázána na účet Autoklubu Opava v termínu do 31. března uvedeného roku, 
 
jako rozpoznávací znak je uveden plátce členského příspěvku ve zprávě pro příjemce.
 
Splatnost členského příspěvku: 
 
roční členský příspěvek je splatný nejpozději do 31. března kalendářního roku, u 
 
všech členů, kterým členství přechází z minulého roku a mají povinnost ho platit,
 
u nově přijímaných členů je roční členský příspěvek hrazen v plné výši a jeho 
 
splatnost je do 30 kalendářních dnů od schválení přihlášky výborem Autoklubu Opava, 
 
pokud příspěvek v tomto termínu neuhradí, členství nevznikne,
 
úhrada členských příspěvků se může udát také složením hotovosti v kanceláři 
 
Autoklubu Opava proti vystavení potvrzení nebo složenkou na adresu Autoklubu 
 
Opava.
 
 
 
Článek 4 - Práva a povinnosti členů
 
 
Podílet se na činnosti Autoklubu Opava a využívat všechny služby Autoklubu Opava.
 
Volit a být volen do orgánů Autoklubu Opava po dosažení 18 let věku.
 
Hlasovat a rozhodovat o činnosti Autoklubu Opava s výjimkou členů mladších 18 let
 
Odvolat se proti všem rozhodnutím týkajících se jejich osob k nejbližšímu nadřízenému 
 
orgánu až k rozhodnutí Valné hromady.
 
Všichni členové Autoklubu Opava mají tyto povinnosti: 
 
Dodržovat stanovy, 
 
           platit členské příspěvky, 
 
           chránit dobré jméno Autoklubu Opava, majetek Autoklubu Opava, 
 
           nenarušovat soužití v klubu.
 
 
 
 
Článek 5 - Zastupování organizace
 
 
 
  Jménem Autoklubu Opava je oprávněn jednat a podepisovat předseda Autoklubu Opava, který 
 
  je statutárním zástupcem Autoklubu Opava. Dále v rozsahu zmocnění předsedou Autoklubu 
 
  Opava nebo výborem Autoklubu Opava místopředsedové, popřípadě další členové výboru 
 
  Autoklubu Opava a ekonom Autoklubu Opava. 
 
 
 
 
Článek 6 - Orgány Autoklubu Opava, pomocné orgány
 
 
Orgány Autoklubu Opava jsou: 
 
členská schůze (konference) Autoklubu Opava
 
výbor Autoklubu Opava
 
revizní komise Autoklubu Opava může pro zajištění své činnosti zřizovat pomocné orgány, 
 
např. komise, pracovní skupiny apod.
 
 
 
 
 
Článek 7 - Členská schůze Autoklubu Opava
 
 
Nejvyšším orgánem Autoklubu Opava je členská schůze . Schází se podle potřeby nejméně 
 
však jednou za rok, nebo požádá-li o to písemně 1/3 všech členů.
 
 
Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové Autoklubu Opava starší 18 let s právem 
 
volit a být voleni. Členové mladší 18 let a čestní členové mají právo účasti s hlasem 
 
poradním, nemohou volit, či hlasovat a být voleni.
 
Členská schůze : 
 
rozhoduje o založení nebo zrušení Autoklubu Opava, včetně majetkového vypořádání 
 
v souladu s obecně právními předpisy a těmito stanovami,
 
schvaluje název Autoklubu Opava, jeho symboliku a organizační uspořádání,
 
schvaluje stanovy a základní úkoly a cíle Autoklubu Opava na další období,
 
schvaluje rozpočet Autoklubu Opava, jeho čerpání a členské příspěvky v rámci 
 
Autoklubu Opava, včetně termínu jejich úhrad,
 
volí výbor Autoklubu Opava,
 
volí revizní komisi Autoklubu Opava,
 
schvaluje zprávy o činnosti výboru Autoklubu Opava,
 
schvaluje zprávy revizní komise Autoklubu Opava nebo revizora,
 
schvaluje čestné členy Autoklubu Opava,
 
rozhoduje o znovupřijetí členů vyloučených podle čl. 4, věty 5.
 
 
 
 
 
Článek 8 - Výbor Autoklubu Opava
 
 
Výbor Autoklubu Opava je nejvyšším orgánem Autoklubu Opava v období mezi členskými 
 
schůzemi. Je volen maximálně na 4 roky a schází se dle potřeby nejméně však čtyřikrát ročně. 
 
Počet členů výboru Autoklubu Opava musí být minimálně 3 osoby starší 18-ti let a lichý.
 
Výbor Autoklubu Opava plní zejména tyto úkoly: 
 
zabezpečuje plnění závěrů členské schůze Autoklubu Opava,
 
řídí činnost Autoklubu Opava a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivity, 
 
zejména pro uspokojování zájmové sféry členské základny,
 
volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, event. další funkcionáře Autoklubu 
 
Opava podle potřeb Autoklubu Opava. Stanovuje vnitroorganizační řády a předpisy,
 
zřizuje dle potřeby pomocné orgány Autoklubu Opava
 
jménem Autoklubu Opava uzavírá smlouvy a dohody,
 
schvaluje přijetí nových členů,
 
vede evidenci členů Autoklubu Opava,
 
schvaluje přijímání (propouštění) placených zaměstnanců Autoklubu Opava a výše 
 
jejich odměn,
 
zodpovídá za vedení účetní a hospodářské evidence Autoklubu Opava dle obecně 
 
závazných právních předpisů,
 
organizačně a obsahově připravuje členské schůze nebo konference Autoklubu Opava,
 
rozhoduje o vyloučení členů Autoklubu Opava (viz. čl. 4, věta 5 stanov).
 
 
 
 
 
Článek 9 - Předseda Autoklubu Opava
 
 
Předseda Autoklubu Opava je představitelem a statutárním zástupcem Autoklubu Opava, 
 
který je oprávněn v rozsahu písemného pověření výborem Autoklubu Opava samostatně 
 
jednat a podepisovat jménem Autoklubu Opava.
 
Výbor Autoklubu Opava může předsedu Autoklubu Opava písemně zmocnit k řešení všech 
 
záležitostí, které podle stanov nebo rozhodnutím členské schůze Autoklubu Opava byly 
 
svěřeny do působnosti výboru Autoklubu Opava. V době nepřítomnosti předsedy jej 
 
zastupuje místopředseda nebo další člen výboru Autoklubu Opava a to podle pořadí, určeném 
 
na prvním zasedání výboru Autoklubu Opava.
 
 
 
 
 
Článek 10 - Odbory
 
 
Odbor při Autoklubu Opava může zřídit nebo zrušit výbor Autoklubu Opava.
 
Nejnižší počet členů odborů je 10 členů Autoklubu Opava, starších 18-ti let.
 
Jednotlivé odbory Autoklubu Opava sdružují členy na základě společných technických či 
 
sportovních zájmů. Jejich název je v pravomoci výboru Autoklubu Opava a přívlastek „při 
 
Autoklubu Opava“ mezi názvem a adresou vyjadřuje jeho příslušnost k Autoklubu Opava.
 
Povinností odborů je podílet se na činnosti Autoklubu Opava jako celku. 
 
Členové odboru ze svého středu zvolí předsedu, který řídí činnost odboru a ve svém jednání 
 
je přímo řízen výborem Autoklubu Opava.
 
Odbor zaniká v případě, kdy počet členů poklesne pod stanovenou hranici a se souhlasem 
 
výboru Autoklubu Opava.
 
 
 
 
 
Článek 11 - Zásady hospodaření
 
 
Zdrojem majetkové podstaty organizace jsou zejména 
 
členské příspěvky, příspěvky na poskytnuté výhody, dále dotace, výnosy z reklam a 
 
propagace, příspěvky sponzorů apod..
 
Autoklub Opava hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, který mu byl svěřen do správy. 
 
Autoklub Opava je povinen při hospodaření dodržovat obecně závazné platné právní předpisy .
 
Veškerý majetek musí být inventarizován a veden v účetnictví ve finanční i kusové evidenci.
 
 
 
 
 
Článek 12 - Revizní komise Autoklubu Opava
 
 
Revizní komise pracuje na úrovni Autoklubu Opava. Revizní komise Autoklubu Opava má 
 
3-5 členů. Jejich funkční období je totožné s délkou funkčního období výboru Autoklubu 
 
Opava. Ze svého středu volí předsedu, event. místopředsedu komise.
 
Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu , který ji zvolil.
 
Volba revizní komise je buď tajná nebo veřejná.
 
Členství v revizní komisi je neslučitelné se členstvím ve výboru Autoklubu Opava a 
 
jakoukoliv volenou funkcí, nebo jmenovanou v celé organizační struktuře Autoklubu Opava.
 
Revizní komise zpracovává na každý kalendářní rok plán činnosti. Schází se podle potřeb, 
 
nejméně však 2 x do roka. O své činnosti a výsledcích zpracovává zprávy, které předkládá 
 
příslušným orgánům organizace.
 
Revizní komise má právo požadovat při zjištění nedostatků jejich odstranění, včetně      
 
stanovení termínů . 
 
Členové revizní komise mají právo účasti na zasedáních výboru Autoklubu Opava a 
 
předkládat k projednání otázky, které se týkají práce této komise. Jednání se zúčastňují s 
 
hlasem poradním. Dále mají právo účasti i na jednání dalších orgánů a subjektů sdružených v 
 
celém Autoklubu Opava. 
 
Základní práva a povinnosti revizní komise: 
 
kontrolovat veškerou činnost příslušného článku,
 
nejméně 1x ročně provést kontrolu hospodaření, zpracovat o ní zprávu a tuto předložit 
 
výboru nebo členské schůzi (konferenci) Autoklubu Opava ,
 
provádět mimořádné revize na základě požadavků výboru Autoklubu Opava 
 
prověřovat stížnosti , oznámení a podněty pokud se vztahují k činnosti organizace 
 
Autoklubu Opava a spadají do kompetence příslušné revizní komise.
        
Při výkonu své kontrolní pravomoci je revizní komise (revizor) oprávněná nahlížet do 
 
dokumentů a vyžadovat od jednotlivých členů (orgánů) stanoviska nebo vysvětlivky, 
 
a to ve lhůtách, které sama stanoví.
 
 
 
 
Článek 13 - Usnášeníschopnost a hlasování
 
 
Schůze orgánů jsou usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
 
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů 
 
klubu. Pokud se do začátku členské schůze, vyhlášeného na pozvánce, nesejde tento potřebný 
 
počet členů, bude začátek schůze posunut o 1 hodinu. Členská schůze bude potom 
 
usnášeníschopná s nadpoloviční většinou počtu členů, který je přítomen.
 
Při hlasování má každý člen jeden hlas. Zastupování členů volených orgánů je nepřípustné.
 
Aby bylo členskou schůzí rozhodnutí přijato, je potřeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční 
 
většina přítomných členů.
 
Při hlasování ostatních orgánů Autoklubu Opava je pro přijetí rozhodnutí potřeba 
 
nadpoloviční většina všech členů daného orgánu.
 
 
 
 
Článek 14 - Odvolání a kooptace
 
 
Orgán, který zvolil člena do funkce, má právo ho z ní kdykoliv odvolat a to i před uplynutím 
 
funkčního období.
 
Za odvolaného, odstoupivšího nebo zemřelého člena výboru Autoklubu Opava, dozorčí 
 
komise Autoklubu Opava a ostatních orgánů musí být zvolen nový člen v případě, že by 
 
počet zbylých členů byl nižší než minimální stanovený počet nebo byl sudý. Do doby konání 
 
členské schůze mohou výbor Autoklubu Opava i dozorčí komise kooptovat další členy dle 
 
výsledku voleb poslední výroční členské schůze.
 
 
 
 
Článek 15 - Zánik Autoklubu Opava
 
 
Autoklub Opava zanikne a ukončí činnost, pokud se na tom usnese nejméně devět desetin 
 
členů Autoklubu Opava.
 
Pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva. 
 
Způsob vypořádání bude proveden v souladu s platnými právními předpisy.
 
 
Článek 16 - Platnost stanov
 
 
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí. 
 
 
Tyto stanovy byly schválené schůzí přípravného výboru Autoklubu Opava dne 9. září 2013.